Regionplan 2001
Amtsrådets behandling af dets indkomne indsigelser og bemærkninger

(Udvalgte dele af redegørelsen der behandler Gistrup herunder Gistrup Beboerforenings indsigelse - redigeret af Gistrup Beboerforening v/Harry Lahrmann)
 

Nærbaneudbygning til Universitetsområdet
A6 - Trafikministeriet
Det anbefales, at muligheden for nærbane til Universitetsområdet ved anvendelse af godsbanen mod Grønlandshavnen udgår, hvorimod muligheden via Sohngårdsholmsvej vil være relevant.

B16 - Aalborg Kommune
Retningslinie 3.3.7 "Nærbane til universitetsområdet"
Amtets intention om undersøgelse af mulighederne for etablering af nærbane til AAU støttes. Arealreservation skal først ske som led i en samlet planlægning for universitetsområdet. Det anbefales, at den langsigtede, fremtidige betjening af universitetsområdet primært sikres via en sporbus mellem bykernen og universitetsområdet via Sohngårdsholmvej, og at der i regionplanen medtages et trace til dette, jf. Infrastrukturudvalgets anbefalinger. Desuden anbefales, at mulighederne, for at godsbanetraceet på et senere tidspunkt kan anvendes til nærbane mellem bykernen og Gistrup, undersøges.

C15 - Gistrup Beboerforening, v/Harry Lahrmann
Om nærbane til Universitetsområdet på godssporet til Grøndlandshavnen: Der ses positivt på en forbedring af den kollektive trafik til Gistrup, men der gøres opmærksom på, at godsbanen forløber meget tæt på en række boliger på vejene Toppen, Spiren, Elmelunden og Knuden. I den forbindelse bør man være opmærksom på eventuelle støj- og vibrationsgener for disse boliger og i fornødent omfang imødegå generne f.eks. ved støjafskærmning.

C29 - Beboerforeningerne på Elmelunden, Knuden, Spiren og Toppen, Gistrup
Der gøres indsigelse mod retningslinie 3.3.7 om at benytte godsbanen mod Grønlandshavnen til etablering af nærbanetrafik til Universitetsområdet og Aalborg Øst. Det begrundes i miljø- og fysiske forhold.
Miljømæssige: Beboerne langs linien er i forvejen stærkt generet af støj fra godstrafikken. Beboelseshusene ligger kun 10-15 meter fra banelegemet.
Fysiske forhold: Det frygtes, at vibrationer fra den hyppige og konstante trafik, som en nærbane vil være ensbetydende med, medfører skade på husene. Samtlige huse er opført med byggetilla-delse fra Aalborg Kommune. Det henstilles, at en eventuel nærbane ikke benytter det eksisterende godsbanespor til Østhavnen.

C48 - Danmarks Naturfredningsforening, Samråd for Nordjylland Amt
Amtsrådet opfordres til at prioritere en nærbane til Aalborg Øst og universitetsområdet frem for en stikbane til lufthavnen.

Vurdering
Amtsrådet prioriterer det højt at styrke den kollektive trafik til Universitetsområdet, og nærbanetog ad sporet til Østhavnen vurderes at være et af alternativerne, som bør analyseres nærmere. Illustrationen heraf på figur 3.3.1 i regionplanen skal ikke betragtes som en binding for Aalborg Kommunes planlægning af Universitetsområdet, men det anbefales, at kommunen indarbejder et tracé for en mulig jernbaneforbindelse i forlængelse af godsbanen. Aalborg Kommunes tracé for en sporbus til Universitetsområdet medtages på illustrationen i figur 3.3.1, så begge alternativer vises.
Flere tog ad godsbanesporet vil medføre støjgener i Gistrup, men der kan formentlig etableres en støjafskærmning. Passagertog til nærbanebetjening er lettere end godstog, så støj- og vibrations-gener vil ikke få samme omfang ved passage af nærbanetog som ved godstog. Generne kan først vurderes nærmere, hvis der senere hen træffes konkrete beslutninger om nærbanebetjening. Amtsrådet deler synspunktet om, at togforbindelse til Universitetsområdet er vigtigere end til Aalborg Lufthavn.

Amtsrådets beslutning
Det medtages i bemærkningerne til retningslinie 3.3.7, side 75, at mulighederne for at støjskærme boligerne i Gistrup skal undersøges, før etablering af nærbanen.
Aalborg Kommunes tracé for en sporbus til universitetsområdet medtages på illustrationen i figur 3.3.1. Sporbusmuligheden er allerede nævnt i bemærkningerne til retningslinie 3.3.7.

  

Egnsplanvej
B16 - Aalborg Kommune
Der gøres indsigelse mod, at Egnsplanvej på figur 3.1.1 er angivet med en linieføring som i Infrastrukturrapporten og ikke som i kommuneplanen. Linieføringen bør afklares i et samarbejde mellem amt og kommune, hvorefter den kan optages i regionplanen.

C15 - Gistrup Beboerforening, v/Harry Lahrmann
Det er beboerforeningen bekendt, at linieføringen for Egnsplanvej i forbindelse med Aalborg Kommunes planlægning af Universitetsparken på nogle kortbilag er flyttet mod nord, så Egnsplanvej på en strækning mellem Sdr. Tranders og Gug er lagt i Sdr. Tranders Vejs linieføring. Beboerforeningen protesterer mod denne linieføring. Det er foreningens opfattelse, at Egnsplanvej bør ligge, hvor den hidtil har været placeret i Aalborg Kommunes hovedstruktur.

C66 - Aalborg Amts Landboforening
Der gøres indsigelser mod linieføringen af Egnsplanvej gennem Indkildedalen, da gårdene langs linieføringen vil have størstedelen af deres jord liggende syd for Egnsplanvej, og dette vil medføre, at landbrugsmaskiner ofte skal krydse vejen. Det anbefales derfor, at linieføringen ændres, så den fra Gug følger jernbanen til Lundegårdsvej og derefter syd for Landbækken til Hadsundvej. Områderne nord for Landbækken er i forvejen belastet af blandt andet højspændingsledninger m.v.

E41 - Søren Svendsen, Gistrup
Linieføringen af Egnsplanvej vil være til stor ulempe for den daglige drift af gården Sdr. Tranders Bygade 46, Gistrup. Vejen vil komme til at gå lige gennem jorden, og langt størstedelen af jorden vil komme til at ligge syd for vejen. Der vil opstå mange små jordlodder, og vejen vil skulle krydses flere gange daglig. Det foreslås, at vejen flyttes syd for Landbækken. Mange andre landmænd i området vil få samme problemer.

E54 - Anette Gregersen, Gistrup (98 underskrifter)
På vegne af en række beboere i Sdr. Tranders gøres indsigelse mod den planlagte Egnsplanvej. Som det fremgår af en vedlagt underskriftsindsamling, er der gjort indsigelse mod linieføringen i "Strukturforslaget for Universitetsparken". Idet linieføringen nu også er foreslået i Regionplan 2001, skal underskriftsindsamlingen også ses som en indsigelse mod Regionplan 2001, idet man er helt uforstående overfor, at en ny linieføring kan optages i strid med kommuneplanen for Aalborg. Der har ej heller - i strid med planloven - været en forudgående offentlighed om linieføringen. Såfremt indsigelsen ikke imødekommes, forbeholdes ret til at påklage Amtets planlægningsprocedure.

E63 -HolgerJensen,Sdr.Tranders
Der gøres indsigelse mod den planlagte linieføring af Egnsplanvej på matr.nr. 1a Gug By, Sdr. Tranders, jf. lokalplan 08012. Den planlagte placering vil medføre store gener for driften af ejendommen. Gården drives med traditionel drift samt hestepension. I forbindelse med opstaldning af heste benyttes fortrinsvis arealerne mellem den eksisterende baneføring og Sdr. Trandersvej. Hvis placeringen af Egnsplanvej gennemføres som skitseret, vil det betyde, at den kommende, meget trafikerede vej skal krydses flere gange dagligt året rundt af en halv snes heste. Med hensyn til driften af jorden vil den planlagte linieføring give unødvendig meget færdsel af landbrugsmaskiner, idet jorden mellem den eksisterende baneføring og Sdr. Trandersvej er af ens beskaffenhed, hvilket betyder, at jorden skal behandles i samme arbejdsgang. Det foreslås, at Egnsplanvejen placeres så tæt på den eksisterende baneføring som muligt.

Vurdering
I forslaget til regionplan er vist linieføringen fra Infrastrukturudvalgets rapport, som revurderer den hidtidige linieføring fra Aalborg Kommunes hovedstruktur. Egnsplanvej har ikke hidtil været optaget i regionplanen. Linieføringen vurderes ikke at være endeligt afklaret med forslaget til regionplan. Amtsrådets Økonomiudvalg har besluttet, at Amtet sammen med Aalborg Kommune skal gennemføre et vejplanarbejde som opfølgning på Infrastrukturrapporten. Egnsplanvej indgår i dette arbejde, og linieføringen vil blive analyseret nærmere i den forbindelse. Disse analyser bør indgå i en offentlig høring, inden linieføringen for Egnsplanvej fastlægges.

Amtsrådets beslutning
Linieføringen for Egnsplanvej ændres til en planlægningszone, som dækker både kommunepla-nens og infrastrukturrapportens linieføringer. Den endelige linieføring for et eventuelt vejprojekt vil dermed først senere kunne indarbejdes i regionplanen efter en ny offentlig høring, se kort i bilag 1.

  
  
Sommerhusområdet i Lundby Bakker
D24 - Klarup Totalbyg A/S
Matr.nr. 2ct Gistrup By, Nøvling ønskes overført til byzone fra sommerhusområde til opførelse af parcelhuse til helårsanvendelse. Området har siden først i firserne ændret sig meget - boligområdet er flere gange blevet udvidet. Ændring af området kunne være med til at afrunde Gistrup by mod skoven.

Vurdering
Udlæg af sommerhusområder (Klarup Totalbyg) sker i den kommunale planlægning (lokalplaner). Ønsker om ændringer i arealanvendelsen må derfor ske på baggrund af fornyet kommunal planlægning. Forslagstilleren henvises til at kontakte Aalborg Kommune.

  

Skovrejsning
E71 - Kirsten og Aage Pedersen, Gistrup
Ønske om at udvide skovrejsningsområde til at omfatte Gunderupvej 164, der ligger inden for Aalborg Kommunes "særligt følsomme vandområder".

Vurdering
Indsigelsen vedrører et areal, der ligger ganske tæt på det udpegede skovrejsningsområde, som har som mål at forbedre sammenhængen fra skovene i Aalborg sydøst via Volsted Plantage til Rold Skov. Samtidig ligger arealet i et område med særlige drikkevandsinteresser. Arealet opfylder således flere kriterier for udpegning. Det vurderes, at der kan skabes en god arrondering ved at inddrage naboarealer. Udvidelsen vil stadig være af beskeden størrelse.

Amtsrådets beslutning
På baggrund af indsigelsen har der været foretaget supplerende høring af skovrejsningsområdet ved Aalborg syd/øst efter planlovens § 27 i perioden fra den 26. maj til den 11. juni 2001. Med hensyn til resultatet af den supplerende høring og de indkomne indsigelser henvises til underafsnit sidst i dette afsnit 5.2. Ændringen efter høringen kan ses på kortbilag i bilag 1. 179

Supplerende høring
Der har været foretaget supplerende høring vedrørende nogle konkrete skovrejsningsområder og råstofområder med baggrund i indsigelser fra 2. offentlighedsfase og planlovens § 27.
Høringsperioden forløb fra den 26. maj til den 11. juni 2001. I alt kom der 26 indsigelser, som er gengivet i det følgende fordelt på skovrejsning og råstofområder:

Udvidelse af skovrejsningsområder
F2 - Advokaterne Nemeth & Sigetty A/S på vegne af Frejlev Cementstøberi A/S

Indsigerne mener, at udvidelsen af skovrejsningsområdet ved Drastrup vil være til skade for cementstøberiet, der har andre planer for anvendelsen af sin del af området. Indsigerne mener endvidere, at Amtets forslag kan have indflydelse på en kommende afgørelse af en verserende sag, som involverer Amtet og cementstøberiet som parter. Der anmodes om, at alle udpegninger m.v. i området omkring cementstøberiets ejendom stilles i bero indtil videre.

Vurdering

En del af cementstøberiets areal er udpeget til skovrejsningsområde efter afsluttet råstofindvinding, en anden del er foreslået udpeget som skovrejsningsområde. Til og med Regionplan 1993 var hele området udpeget til skovrejsningsområde efter afsluttet råstofindvinding, men i Regionplan 1997 blev det regionale råstofområde her reduceret, og i denne sammenhæng ophørte det udtagne areal også med at være skovrejsningsområde. Dette var ikke hensigten, da Amtet havde udpeget det på baggrund af en skovrejsningsplan fra Statsskovdistriktet og Aalborg Kommune. Amtet lovede derfor at rette området, så det svarede til Regionplan 1993. Ved en beklagelig fejl skete dette ikke i Forslag til Regionplan 2001, men det kom i stedet med i den supplerende høring efter indsigelser fra Statsskovdistriktet og Aalborg Kommune. Der er altså tale om, at området igen udpeges til skovrejsning.

Af hensyn til udpegningen af sammenhængende skovrejsningsområder er det ikke muligt at undgå, at bebyggede arealer og lignende indgår i områderne, som det er tilfældet her.Det må altså betragtes som almindeligt forekommende, at boliger, landbrugsejendomme m.v. kan ligge i skovrejsningsområder. Udpegningen af arealet til skovrejsningsområde indebærer ikke restriktioner for ejerne, og den vil ikke i sig selv gribe ind i eksisterende eller fremtidige anvendelser eller tilladelser. Det vurderes, at der ikke er noget, der taler for, at den foreslåede udvidelse af skovrejsningsområdet på nogen måde vil kunne influere på de øvrige spørgsmål vedrørende området og dets anvendelse.

Amtsrådets beslutning
Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer, af den offentliggjorte ændring af skovrejsningsområdet ved Drastrup og Aalborg syd/øst (fra Visse mod syd) efter den supplerende høring, jf. kortbilag i bilag 1.

 

Friend Link:Air Force 1 07 Shoes,Nike Air Force 1 Flyknit Sneakers,Air Force 1 Mid 07,Nike Air Huarache Sneakers,Nike Air Jordan Sky High OG,Air Max 1 Ultra SE
index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index,index